Jak napisać skuteczny plan marketingowy krok po kroku?

Jak napisać skuteczny plan marketingowy krok po kroku?


Pozyskanie klientów dla swojego biznesu w obecnych czasach może być sporym wyzwaniem. Jest to związane z ogromną konkurencją na rynku, spośród której należy wyróżnić się oraz zdobyć zainteresowanie odbiorców. Aby było to możliwe, konieczne jest opracowanie i napisanie planu marketingowego, który zawiera w sobie odpowiednio określoną strategię działania. Jak tego dokonać oraz o czym należy pamiętać podczas jego tworzenia?

Czym jest plan marketingowy?

Plan marketingowy to odpowiedni dokument zawierający w sobie konspekt działań, które mają wpływ na jego zrealizowanie. Jest on tworzony jako jeden z działów biznesplanu, choć może być także spisany jako niezależny element. W nim zawarte są wszystkie konkretne działania obejmujące istotne aspekty funkcjonowania firmy, a także metody oceny ich efektywności. Jest on prostym zestawieniem głównych trendów rynkowych oraz wymagań dotyczących wyróżnienia firmy spośród konkurentów. Tak sporządzony plan obejmuje więc wszelkie działania oraz połączenia różnego rodzaju danych zarówno z wnętrza firmy jak i jego otoczenia, dzięki którym sprawnie obrazuje konsekwencje związane z jego realizacją. W zależności od indywidualnych czynników sporządzany jest przez właściciela firmy lub specjalistów zajmujących się marketingiem. Choć początkowo może wydawać się trudny do zrealizowania, to jego stworzenie nie powinno być szczególnie problematyczne. Warto podejść do jego realizacji w sposób dokładny i kompleksowy.

Strategiczny plan marketingowy

Strategiczny plan marketingowy jest wsparciem niezbędnym do właściwego zarządzania firmą, przydatnym także podczas budowania określonego wizerunku marki. Wykorzystując jego możliwości, możemy lepiej zrozumieć rynek oraz jego otoczenie, a także ocenić, jaki wpływ na firmę będą miały podejmowane decyzje. Jest to działanie o określonym skutku, reagujące na wydarzenia, które pozwala wyznaczyć nam skuteczny kierunek rozwoju firmy.

Tworząc plan marketingowy, zawieramy w nim całą strukturę otoczenia, wraz z jego analizą, co jest kluczowym czynnikiem podczas właściwej oceny konkurencji, a także działań i zachowań konsumentów. Omawiamy sposoby pozyskania nowych zainteresowanych klientów, metody promowania produktów i usług oraz podpowiadamy, jak napisać plan marketingowy krok po kroku.

Co powinien zawierać plan marketingowy?

Odpowiednio skonstruowany plan marketingowy powinien zawierać w sobie dokładną analizę sytuacji firmy, obejmujący zarówno kwestie związane z firmą, jak również segmentów rynku i ich wymagań. Każdy dobrze przygotowany plan marketingowy powinien zawierać w sobie stałe elementy, następujące kolejno po sobie.

Struktura planu marketingowego obejmuje:

  • Streszczenie planu marketingowego.
  • Przeanalizowanie rynku oraz otoczenia.
  • Analiza firmy (SWOT).
  • Określenie grupy docelowej
  • Strategia marketingowa.
  • Harmonogram realizacji.
  • Działania promocyjne
  • Budżet.
  • Działania kontrolne.

Elementy planu marketingowego wraz z ich omówieniem

Na początku każdego planu marketingowego powinniśmy w sposób bardzo dokładny przyjrzeć się aktualnej sytuacji na rynku, kwestii otoczenia firmy, z uwzględnieniem pozycji produktów pochodzących z jej oferty oraz innych firm. Dzięki temu możliwe będzie przeanalizowanie oraz określenie, jaką rentowność zapewni nam sprzedaż danego towaru, a także jak potencjalnie może kształtować się jego cena. Analiza ta pozwala nam również na zdefiniowanie profilu klientów docelowych, którzy będą wybierać naszą ofertę. To ważne, aby dokonać segmentacji na początkowych etapach planowania.

Analiza sytuacji na rynku oraz otoczenia (konkurencji)

Na początku planu marketingowego powinny zostać umieszczone najważniejsze informacje dotyczące analizy otoczenia oraz rynku, na którym chce zadebiutować dana firma z uwzględnieniem konkurencji, oraz jej dokładne scharakteryzowanie. Warto opisać zarówno firmy w bezpośrednim, a także dalszym otoczeniu, które w jakiś sposób może wpływać na obecną sytuację firmy oraz rynku. Należy przeanalizować prowadzone przez inne firmy strategie, oraz wpływ tych działań na zachowania konsumentów. To pomocne informacje podczas ustalania grupy klientów docelowych, którzy będą sięgać po nasze produkty lub usługi. Jest to bardzo ważne, aby przeanalizować segment rynku na samym początku, gdy nie podjęliśmy jeszcze żadnych dalszych działań, ponieważ to na ich podstawie będziemy przygotowywać dalsze strategie.

Określenie celu firmy

Ważnym elementem podczas tworzenia planu marketingowego jest zdefiniowanie misji firmy oraz określenie jej pozycji na rynku. Analizie należy poddać istotne czynniki, takie jak między innymi – trendy zakupowe wśród odbiorców, istotne informacje dotyczące sprzedaży, jej kosztów oraz uzyskanego przychodu, a także informacje na temat kanałów dystrybucji, dotyczące ich cen oraz opłacalności.

To odpowiedni przypadek, aby przeprowadzić analizę SWOT dla przedsiębiorstwa. Pozwoli ona na znalezienie oraz przeanalizowanie kwestii związanych z mocnymi, oraz słabymi stronami firmy, a także określenie jej szans i zagrożeń. Na tej podstawie możliwe jest określenie trafnych celów marketingowych, które kreują strategie przedsiębiorstwa, oraz metody ich dalszej realizacji. Dodatkowo dobry plan marketingowy powinien obejmować również kwestie budżetu firmy oraz procedury kontrolne.

Cel działania

Każdy plan marketingowy powinien posiadać kompleksowo nakreślony cel działań związany z prowadzeniem firmy, w którym w wyczerpujący sposób powinny zostać zawarte wszelkie informacje na temat potencjalnych zysków oraz udziałów, które chcemy uzyskać, a także to, jakie zabiegi marketingowe planujemy wprowadzić oraz ich rezultaty. Ważną informacją będą również kwestie promocyjne, związane z promowaniem marki w danych kanałach promocyjnych, na przykład w mediach społecznościowych. To istotny element planu, który ma kluczowe znaczenie także dla inwestorów zainteresowanych wybraną marką. Głównym i nadrzędnym celem prowadzonych działań jest uzyskanie jak najlepszych wyników i zysków, dzięki którym dana inwestycja zostanie oceniona jako rentowna i warta zainteresowania. Jednak podczas planowania warto bezwzględnie trzymać się realnych założeń, z pominięciem nierealistycznych celów.

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa, często określana mianem właściwej część planu marketingowego, ma kluczowe znaczenie dla całości działań. To właśnie w tej sekcji powinny znaleźć się dokładne opracowania mechanizmów marketingowych i strategicznych, a także kwestii promocyjnych, które będziemy wykorzystywać do zwiększenia sprzedaży w opisywanej firmie.
W sekcji strategii planu powinniśmy zawrzeć więc wszelkie informacje na temat ogólnej grupy docelowej oraz odbiorcy, który będzie korzystał z naszych produktów. Na podstawie uzyskanych wniosków możliwe jest określenie sposobów sprzedaży dla danego produktu, także z uwzględnieniem czy będzie ona realizowana stacjonarnie, za pośrednictwem sieci, lub w obu kanałach.
Warto poświęcić chwilę, aby nakreślić dokładną charakterystykę konkurencji, zawierającą również bazowe ceny produktów, ich ewentualne zmiany oraz czynniki, które na nie wpływają.

Strategie promocyjne

W strategii komunikacji warto określić, jakich kanałów dystrybucyjnych będziemy używać, czy będzie to promocja w social mediach, e-mail marketing a może tradycyjne formy reklamy. W tym miejscu określamy również metody dystrybucji, miejsce przechowywania i składowania produktów oraz wybór firmy dostawczej.

Harmonogram działań marketingowych

Dobrze przygotowany i opracowany plan działania musi posiadać właściwie określony harmonogram dotyczący jego wdrożenia. Jest to istotna część planu marketingowego, do której należy podejść w sposób dokładny i kompleksowy. Po przygotowaniu produktu i przedstawieniu go na rynku będziemy bowiem stopniowo włączać jego poszczególne elementy. Dlatego też w tej sekcji powinniśmy wyróżnić wybrane działania oraz zawrzeć czas ich włączenia, z uwzględnieniem okresu, w którym będą realizowane. Odpowiednio zaplanowane ramy czasowe pozwolą wpłynąć pozytywnie na wiarygodność przedsięwzięcia oraz na proces decyzyjny inwestorów, którzy chętnie wesprą jego realizację.

Budżet realizacji planu marketingowego

Biorąc pod uwagę kwestie budżetu do realizacji planu marketingowego, należy zawszeć tu wszelkie koszty i wydatki związane z jego wdrożeniem, które składają się na łączną całość tego przedsięwzięcia. Warto również na tym etapie odpowiednio przeanalizować jego wartość i wysokość kosztów, także pod kątem jego opłacalności oraz czasu, w którym poniesione koszty będą się zwracać. Na podstawie tych informacji możesz dowiedzieć się, czy plan Twojej firmy jest korzystny pod względem finansowym oraz, czy niesie za sobą jakiekolwiek ryzyko.

Skuteczny plan marketingowy – co powinien zawierać?

Podczas pisania planu marketingowego warto pamiętać o kluczowych elementach, takich jak streszczenie. Choć w przypadku stosunkowo krótkich planów rozwiązanie to może wydawać się zbędne, to w mocno rozbudowanych projektach będzie ono naprawdę pomocne. Niemniej jednak streszczenie całego planu jest konieczne niezależnie od wielkości firmy oraz jej zakresu i powinno znajdować się zawsze na samym początku treści. Dzięki niemu wstępne zapoznanie się z całą zawartością będzie proste i stosunkowo szybkie.

Plan marketingowy – przykład wdrożenia

Kompleksowo przygotowany plan marketingowy pozwala na stopniowe i sprawne zaplanowanie całego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem między innymi potrzeb rynku, analizy konkurencji i otoczenia, kanałów promocji czy łącznego budżetu. Dokument ten jest jasnym i prostym zestawieniem głównych cech projektu, zawierając w sobie dokładną analizę obejmującą mocne i słabe strony działań firmy. Odpowiednio zaplanowany plan marketingowy może pomóc wejść na rynek nowym firmom, oraz określić ich potencjalny sukces i rentowność.

Czy warto napisać plan marketingowy?

Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z faktu, jak duże znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia ma stworzenie planu marketingowego d. Dokument ten ma bowiem wpływ na wiele aspektów związanych z planowaniem marketingowym, analizą otoczenia firmy oraz jej potencjalnego udziału w rynku. Opiera się na modelu opisującym również wielkość sprzedaży z oceną jej szacowanej rentowności.